INFORMĀCIJA PAR AS „TEHNOINFORM” PROJEKTA „JAUNA PRODUKTA IEVIEŠANA RAŽOŠANĀ” ĪSTENOŠANU

 

2011.gada 7.martā AS „Tehnoinform” V/a „Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūrai” iesniedza projekta pieteikumu „Jauna produkta ieviešana ražošanā”, kuram tika piešķirts identifikācijas Nr. JPR/2.1.2.2.2/11/02/145. Pēc projekta pieteikuma izskatīšanas un precizēšanas V/a „Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūra” to apstiprināja 2011.gada 10.augustā ar atzinumu Nr. 9.2-1.1/5662 SF.

2011.gada 21.septembrī tika noslēgts sadarbības līgums Nr. L-JPR-11-0124 starp AS „Tehnoinform” un V/a „Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūra” par projekta „Jauna produkta ieviešana ražošanā” līdzfinansēšanu no Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda līdzekļiem. Projektā paredzēts iegādāties modernas un augstražīgas iekārtas silikonizētā papīra un uzlīmju izgatavošanai. Projekta īstenošana ļaus ievērojami uzlabot uzņēmuma konkurētspēju, un paplašināt gan tā kopējo ražošanas apjomu, gan eksportētās produkcijas kopapjomu. Kopējās projektā paredzētās investīcijas plānotas 1 365 327,60 LVL apmērā, no kurām Eiropas Savienības līdzfinansējums ļautu segt 467 364,66 LVL vai nedaudz mazāk kā 35% no kopējiem ieguldījumiem.

Projektu sākotnēji bija paredzēts īstenot laikā no 2011.gada 21.septembra līdz 2013.gada 21.martam. 2011.gada 30.novembrī tika noslēgts līgums ar iekārtu piegādātāju Itālijas tehnoloģisko iekārtu ražošanas uzņēmumu „ALBATECH & BINOVA Group s.r.l.” par iekārtu izgatavošanu un piegādi līdz 2013.gada janvārim. Diemžēl ekonomiskās problēmas Eiropas Savienībā pēdējo gadu laikā smagi ietekmēja arī Itālijas ekonomiku, kā rezultātā piegādātājs tehnoloģisko iekārtu ražošanas uzņēmums „ALBATECH & BINOVA Group s.r.l.” nebija spējīgs izpildīt piegādes līgumā uzņemtās saistības.

Tādēļ AS „Tehnoinform” 2012.gada augustā griezās pie V/a „Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūra”, informējot par piegādātāja problēmām. Uzņēmums lūdza pagarināt projekta ieviešanas termiņu līdz 2014.gada jūnijam. Projekta pagarinājums ļautu uzsākt atkārtotu iepirkuma procedūru, lai izvēlētos jaunu iekārtu piegādātāju un parakstītu piegādes līgumu. Pēc tam piegādātājs izgatavotu iekārtu, nogādātu to uz Latviju un uzstādītu AS „Tehnoinform” ražotnē Jūrmalā.

Pēc vairākus mēnešus ilgām pārrunām par nepieciešamajiem grozījumiem līgumā, kā arī par precizējumiem iepirkuma tehnoloģiskajā specifikācijā, tika panākta vienošanās par projekta ieviešanas termiņa pagarināšanu. 2013.gada 20.maijā tika parakstīti līguma grozījumi ar V/a „Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūra”. Saskaņā ar līguma grozījumiem, projekta ieviešanas laiks tika pagarināts līdz 2014.gada 21.jūnijam, kā arī tika saskaņoti precizējumi iepirkuma tehnoloģiskajā specifikācijā.

Atkārtotajā iepirkuma procedūrā viss iepirkums tika sadalīts 2 lotēs, un informācija par iepirkumu tika ievietota Latvijas Republikas Iepirkumu Uzraudzības Biroja mājas lapā. 2013.gada 27.maijā atkārtotas iepirkuma procedūras rezultātā tika pieņemts lēmums par silikonizētā papīra un uzlīmju tehnoloģiskās līnijas izgatavošanu noslēgt līgumu ar Kanādas uzņēmumu „ETI Converting Equipment Inc.”. Saskaņā ar iepirkuma noteikumiem, iekārta tiktu izgatavota, piegādāta un uzstādīta Latvijā līdz 2014.gada jūnijam par kopējo līguma summu 941 000 EUR.

Savukārt par saražoto produktu pēcapstrādes iekārtu piegādātāju tika apstiprināts Lielbritānijas uzņēmums „A B Graphic International Ltd”. 2013.gada jūlijā par iekārtu piegādi tika noslēgts līgums par kopējo summu 423 500 EUR. Saskaņā ar iepirkuma noteikumiem, iekārta tiktu izgatavota un piegādāta uz Latviju līdz 2014.gada martam.

Abi iekārtu ražotāji sekmīgi izpildīja piegādes līgumu noteikumus. 2014.gada janvārī Lielbritānijas uzņēmums „A B Graphic International Ltd” pabeidza iekārtu izgatavošanu, un pēc to izmēģināšanas iekārtas nosūtīja AS „Tehnoinform”. 2014.gada februārī un martā AS „Tehnoinform” ražotnē Jūrkalnes ielā 4, Jūrmalā, notika piegādāto iekārtu montāža un instalēšana. AS „Tehnoinform” darbinieku apmācības darbam ar jaunajām iekārtām notika 2014.gada marta 2.pusē. Savukārt 2014.gada aprīlī un maijā tika pabeigti pēdējie līguma izpildes darbi.

2014.gada 5.februārī Kanādas uzņēmums „ETI Converting Equipment Inc.” pabeidza silikonizētā papīra un uzlīmju tehnoloģiskās līnijas izgatavošanu un veica tās testēšanu darba režīmā. Pēc sekmīgas iekārtas pārbaudes 2014.gada februārī tā tika nosūtīta AS „Tehnoinform”. 2014.gada aprīlī un maijā AS „Tehnoinform” ražotnē Jūrkalnes ielā 4, Jūrmalā, notika piegādātās silikonizētā papīra un uzlīmju tehnoloģiskās ražošanas līnijas montāža un instalēšana. AS „Tehnoinform” darbinieku apmācības darbam ar jaunajām iekārtām notika 2014.gada aprīlī un maijā. Savukārt 2014.gada maijā un jūnija sākumā tika pabeigti pēdējie līguma izpildes darbi.

Tādejādi laikā no 2011.gada 21.septembra līdz 2014.gada 21.jūnijam notika AS „Tehnoinform” projekta „Jauna produkta ieviešana ražošanā” sekmīga īstenošana. Neraugoties uz kavējumu projekta ieviešanas gaitā, kas radās iekārtu pirmajam piegādātājam nespējot pildīt savas līguma saistības, atkārtotā iepirkuma rezultātā izraudzītie piegādātāji sekmīgi izgatavoja un piegādāja AS „Tehnoinform” nepieciešamās jaunās ražošanas iekārtas. Projekta sekmīgā īstenošanā ļoti lielu atbalstu sniedza V/a „Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūra” darbinieki, jo īpaši risinot jautājumu par projekta ieviešanas termiņa pagarināšanu un sniedzot konsultācijas saistībā ar projekta ietvaros notiekošajiem iepirkumiem. Tādējādi tieši sekmīga uzņēmuma un V/a „Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūra” sadarbība ļāva veiksmīgi noslēgt projektu, neraugoties uz projekta ieviešanas laikā konstatētajām problēmām.

Tā kā projekta ieviešanu ar savu līdzfinansējumu atbalsta Eiropas Reģionālās Attīstības Fonds, tad tā īstenošanas laikā tika veikti nozīmīgi publicitātes pasākumi. Pēc projekta uzsākšanas sākuma pie uzņēmuma ražotnes tika uzstādīts informatīvais stends ar informāciju par projektam piešķirto atbalstu no Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda. Pie ieejas uzņēmuma telpās tika uzstādīta informatīvā plāksne par Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atbalstu, bez tam informācija par projekta īstenošanas progresu regulāri tika ievietota uzņēmuma mājas lapā, kā arī nosūtīta masu medijiem kā preses relīze. Savukārt V/a „Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūra” regulāri tika sniegta informācija par projekta attīstības gaitu, kā arī līgumā noteiktās atskaites un progresa pārskati.

2014.gada 21.jūnijā noslēdzās projekta „Jauna produkta ieviešana ražošanā” sekmīga ieviešana. Pēc projekta īstenošanas beigām 2014.gada jūlija sākumā AS „Tehnoinform” plāno iesniegt projekta gala atskaiti V/a „Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūra”.