INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU „DALĪBA IZSTĀDĒ „WORLD FOOD KAZAKHSTAN””

 

2015.gada 30.septembrī akciju sabiedrība „Tehnoinform” iesniedza Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai  Eiropas Savienības fonda projekta iesniegumu „Dalība izstādē „World Food Kazakhstan”” Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma saņemšanai darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana-ārējais mārketings” ietvaros. Projekta iesniegumam tika piešķirts identifikācijas numurs ĀTA /2.3.1.1.1/15/79/229.

No 2015.gada 4. līdz 6.IMG_0454novembrim akciju sabiedrība „Tehnoinform” piedalījās Kazahstānā notiekošajā starptautiskajā izstādē “WORLD FOOD KAZAKHSTAN 2015” ar mērķi atrast jaunus klientus un jaunu preču noieta reģionu- Eirāzijas tirgu. Visi izdevumi tika segti no akciju sabiedrības „Tehnoinform” līdzekļiem.

Pēc projekta iesnieguma izskatīšanas 2015.gada 27.novembrī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras izveidotā projektu iesniegumu vērtēšanas komisija pieņēma lēmumu Nr.9.2 1.1/8544SF par Projekta iesnieguma apstiprināšanu un uzaicināja akciju sabiedrību „Tehnoinform”  noslēgt līgumu par projekta īstenošanu.

2015.gada 16.decembrī akciju sabiedrība „Tehnoinform” ir noslēgusi Līgumu par projekta īstenošanu Nr.L-ĀTA-15-3733 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta „Dalība izstādē „World Food Kazakhstan” īstenošanu. Projekta kopējo izmaksu apmērs ir EUR 9049.50 (deviņi tūkstoši četrdesmit deviņi euro 50 centi). No tām līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem 70 % apmērā no attiecināmām izmaksām, kas sastāda EUR 6334.65 (seši tūkstoši trīs simti trīsdemit četri euro 65 centi). Saskaņā ar līgumu Projekta īstenošanu paredzēts  uzsākt 2015.gada 1.septembrī un pabeigt 2015.gada 30.novembrī.

Tā kā Līgums tika noslēgts par  jau īstenotām atbalstāmām darbībām, tad maksājuma pieprasījums un starpposma/noslēguma pārskats ar izdevumus apliecinošiem dokumentiem akciju sabiedrībai „Tehnoinform” jāiesniedz Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā 15 darba dienu laikā no Līguma par projekta īstenošanu Nr.L-ĀTA-15-3733 parakstīšanas. Šobrīd notiek  dokumentu un atskaišu sagatavošana, iesniegšanai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā līdz 2016.gada 11.janvārim.